Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

Het is een vast agendapunt op de ledenvergadering van bijna elke vereniging: het verslag van de kascommissie. Ook veel stichtingen hebben een kascommissie, die de jaarrekening controleert. M.a.w: Het is weer tijd voor de kascommissie!

Die controle is geen kwestie van wantrouwen, maar het uitvoeren van een wettelijke of statutaire verplichting die in het belang is van alle betrokkenen: de ‘achterban’ weet na de controle dat de financiën inderdaad ‘in orde’ zijn en het bestuur kan worden gedechargeerd voor haar werk van het afgelopen jaar. In dit artikel zet drs. Maarten den Ouden van www.kascommissiegids.nl de schijnwerper op een essentieel onderdeel van de controle, namelijk de controle van het saldo op de bankrekening.

Controle bankrekening
Natuurlijk moet de kascommissie bij de jaarlijkse controle van de jaarrekening (financieel verslag) van een vereniging (of stichting) ook vaststellen dat het banksaldo dat op de balans staat daadwerkelijk op de bankrekening aanwezig is. Dat klinkt logisch maar nog (te) vaak kijkt een kascommissie alleen in de verenigingsboekhouding en niet op het bankafschrift. Of neemt de kascommissie genoegen met een download van de bankgegevens in Excel maar die bankgegevens kunnen heel eenvoudig gemanipuleerd worden. Is een kopie van het bankafschrift genoeg ‘bewijs’? Nee, met bijvoorbeeld Photoshop is het heel eenvoudig om een bedrag op het bankafschrift te wijzigen.

Vertrouwen alleen is niet genoeg!
Natuurlijk vertrouwt de kascommissie de penningmeester; maar de kascommissie heeft de wettelijke opdracht om te controleren of de cijfers kloppen en die controle moet goed gebeuren. Dus de commissie moet zelf het banksaldo vaststellen door middel van een origineel bankafschrift of door zelf (nadat de kasbeheerder heeft ingelogd in het digitale bankprogramma) op het beeldscherm te kijken.

Bijna altijd als een grote fraude bij een vereniging of stichting boven tafel komt, blijkt dat de kascommissie dit belangrijke onderdeel van de jaarlijkse controle niet goed heeft uitgevoerd! In het algemeen is het uiteraard zaak dat de kascommissie weet wat en hoe gecontroleerd moet worden, niet alleen voor het banksaldo dat op de balans staat. In het boek de Kascommissiegids voor verenigingen en stichtingen staat dat helder beschreven en deze gids bevat ook checklists voor de controle.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.