Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Als u contact heeft met Punt Welzijn, of gebruik maakt van haar diensten, is het vaak nodig dat persoonsgegevens van u of uw kinderen door ons genoteerd en bewaard worden. Wij handelen conform de geldende AVG wetgeving (AVG=Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In dat kader zijn wij verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.
Bij Punt Welzijn is dat Melanie Hermes.
Bereikbaar via secretariaat@vangelderadvocaten.nl of via telefoonnummer 088-88 40 840

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door beroepskrachten, stagiaires of vrijwilligers van Punt Welzijn om contact met u op te nemen en in contact te blijven over diensten waarin u interesse heeft of gebruik van maakt. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Deze gegevens worden ook niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Voor zover er nieuwsbrieven worden verzonden dient u zich hiervoor apart aan te melden. Ook worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan derden, zonder uw instemming.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Afhankelijk van de dienstverlening zijn hiervoor maximale bewaartermijnen vastgesteld.

Ten behoeve van onze subsidieverantwoording zullen wij geen persoonsgegevens verstrekken aan onze subsidieverstrekkers (tenzij dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is).

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt tevens verzoeken om persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen naar een derde of te vernietigen. In de regel zullen wij dit doen, binnen 4 weken na uw verzoek, behalve als er gegronde redenen zijn om hieraan geen gehoor te geven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Punt Welzijn doet via website, social media of op andere wijze niet aan data-analyses of -verzameling op basis van uw persoonsgegevens. Er worden alleen geanonimiseerde gegevens verzameld. Punt Welzijn doet evenmin gerichte reclame-uitingen op basis van uw persoonsgegevens. Om deze reden is op de website ook geen cookie statement geplaatst.

Op deze wijze waarborgen wij een veilige omgang van met uw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wilt u meer informatie, persoonsgegevens laten wijzigen, of bent u van mening dat er sprake is van ‘lekken’ van uw persoonsgegevens via Punt Welzijn, dan horen wij dat graag via het algemene e-mailadres van de stichting.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.